Dnešní datum: 21. 03. 2019
RohNaše hory


RohHlavní menu


RohKřesťanské vánoce


RohVyhledávání


RohKalendář


RohInformace


RohPoselství papeže ke dni uprchlíků 14. ledna 2007

téma Vydáno dne 17. 01. 2007 (2355 přečtení)

Určitě nás může oslovit také poselství papeže k světovému dni migrantů a uprchlíků. Starosti i radosti druhých lidí mají být také starostmi i radostmi našimi.

Poselství Svatého otce Benedikta XVI.
k XCIII. světovému dni migrantů a uprchlíků
14. ledna 2007

MIGRUJÍCÍ RODINA

Drazí bratři a sestry!

Chtěl bych vás u příležitosti tohoto Světového dne migrantů a uprchlíků a s pohledem upřeným na Svatou rodinu z Nazareta, ikonu všech rodin, pozvat k zamyšlení nad situací migrující rodiny. Evangelista Matouš vypráví, že těsně po Ježíšově narození byl Josef přinucen odjet v noci do Egypta a vzít s sebou dítě a jeho matku, aby unikli před pronásledováním krále Heroda (srov. Mt 2,13-15). Můj ctihodný předchůdce, služebník Boží Pius XII., v komentáři této evangelní pasáže v roce 1952 napsal: ?Nazaretská rodina v exilu; Ježíš, Maria a Josef jsou emigranty v Egyptě a tady jsou jako uprchlíci před hněvem bezbožného krále vzorem, příkladem a oporou všem emigrantům a těm, kdo odkudkoli a v každém věku musejí putovat; všem, kteří prchají z jakékoliv situace hrozících perzekucí nebo nouze a jsou nuceni opustit vlast, drahé příbuzné, sousedy, blízké, přátele a vydat se do cizí země.? V dramatu nazaretské rodiny přinucené uprchnout do Egypta spatřujeme bolestnou situaci všech migrantů, zejména přistěhovalců, exulantů, utečenců, uprchlíků a pronásledovaných. Vidíme těžkosti každé migrující rodiny, nepohodlí, pokořování, tíseň a křehkost milionů a milionů migrantů, uprchlíků a přistěhovalců. Nazaretská rodina odráží Boží obraz, který spočívá v srdci každé lidské rodiny, i když je zraněná a oslabená emigrací.

Téma Světového dne migrantů a uprchlíků ? Migrující rodina ? navazuje na témata z let 1980, 1986 a 1993 a má za cíl znovu zdůraznit službu církve nejen migrujícím jednotlivcům, ale také jejich rodinám a péči o zdroje i místa kultury života a integračního faktoru všech hodnot. Odloučení členů rodin a chybějící znovusjednocení působí často rozpad původních svazků. Ustavují se nové vztahy a rodí se nové city; zapomíná se na minulost a vlastní povinnosti, vystavené těžké zkoušce odloučení a samoty. Není-li rodině přistěhovalců zajištěna reálná možnost začlenění a společenství, je těžké předpokládat její harmonický rozvoj. Cílem mezinárodní konvence na ochranu práv všech migrujících dělníků a členů jejich rodin, která vstoupila v platnost 1. července 2003, je chránit migrující dělníky, dělnice a členy jejich rodin. Uznává se tak hodnota rodiny i v případě migrace, která dnes představuje strukturální jev našich společností. Církev vybízí k ratifikaci zákonných mezinárodních nástrojů určených k obraně práv migrantů, přistěhovalců a jejich rodin, a v různých svých institucích a asociacích nabízí právní poradenství, které se ukazuje jako stále potřebnější. Za tímto účelem byly otevřeny poradny pro přistěhovalce, domy pro jejich ubytování, úřady sloužící osobám i rodinám a do života bylo uvedeno mnoho dalších iniciativ, které odpovídají na rostoucí požadavky v této oblasti.

Pro integraci rodin přistěhovalců se dělá mnoho, třebaže mnohé ještě zbývá udělat. Existují skutečné obtíže spojené s určitými ?obrannými mechanismy? první generace přistěhovalců, kteří upadají do nebezpečí klást překážky dalšímu dozrávání mladých z druhé generace. Je proto nutné podniknout zákonné, právní i sociální kroky, které by tuto integraci usnadnily. V posledních letech se zvýšil počet žen, které opouštějí svou rodnou zem a hledají lepší podmínky k životu i s ohledem na slibné profesní perspektivy. Nemálo je mezi nimi ovšem takových, které končí jako oběti obchodu s lidmi a prostituce. Ve sjednocování rodin mohou sociální asistenti, zejména řeholnice, poskytovat cenné a záslužné zprostředkovací služby, které si zasluhují stále většího docenění.

V souvislosti s tématem integrace rodin přistěhovalců cítím povinnost obrátit pozornost k rodinám uprchlíků, jejichž situace se, jak se zdá, v porovnání s minulostí zhoršila, zvláště pokud jde o otázku znovusjednocování rodin. V táborech, které jsou jim určeny, se k těžkostem logistickým i osobním, jež jsou vyvolány traumaty a citovým vypětím z minulých tragických prožitků, někdy pojí dokonce i nebezpečí zatahování žen a dětí do sexuálního vykořisťování jakožto mechanismu přežití. V těchto případech je zapotřebí pozorné pastorační péče, která kromě schopné pomoci zacelit zranění srdce nabízí podporu křesťanského společenství schopného navrátit kulturu úcty a odhalit pravou hodnotu lásky. Je třeba pomoci těm, kteří jsou vnitřně zlomeni, aby znovu získali ztracenou sebedůvěru. Je třeba se zasadit o to, aby byla zaručena práva a důstojnost rodin a bylo jim zajištěno obydlí, vyhovující jejich požadavkům. Na přistěhovalcích je třeba požadovat pěstování otevřeného a pozitivního postoje ke společnosti, která je přijímá, a uchovávat aktivní pohotovost k nabídkám účasti na společném budování integrované společnosti, která bude ?společným domem? všech.

Mezi migranty existuje jedna kategorie, která vyžaduje zvláštní pozornost: jsou to studenti z jiných zemí, kteří se nacházejí daleko od domova bez odpovídající znalosti jazyka, někdy i bez přátel a nezřídka také bez dostačujícího stipendia. Jejich situace se stává ještě obtížnější, jde-li o studenty žijící v manželství. Církev se snaží prostřednictvím svých institucí ulehčit těmto mladým studentům bolestný nedostatek rodinné opory a pomáhá jim integrovat se ve městech, která je přijala, a kontaktuje je s rodinami ochotnými je přijmout a usnadnit jejich vzájemné poznání. Jak jsem již řekl při jiné příležitosti, poskytování pomoci zahraničním studentům je ?důležitou oblastí pastorační aktivity. Mladí, kteří opouštějí z důvodů studia svou zem, se totiž setkávají s nemálo problémy a zejména s rizikem krize vlastní identity.?

Drazí bratři a sestry, kéž se Světový den migrantů a uprchlíků stane užitečnou příležitostí pro zvýšenou vnímavost církevních společenství a veřejného mínění pro potřeby a problémy, jakož i pozitivního potenciálu migrujících rodin. Obracím se zvláště na ty, kteří se přímo angažují v obrovském fenoménu migrace, a na ty, kteří využívají své pastorační energie ve službách lidské mobility. Slova apoštola Pavla: ?Kristova láska nás nutí? (2 Kor 5,14) vybízejí darovat se přednostně těm bratřím a sestrám, kteří se ocitli v nouzi. S těmito pocity vyprošuji každému pomoc Boží a ze srdce uděluji apoštolské požehnání!

Vatikán, 18. října 2006.

Benedikt XVI.Související články:
Poselství papeže k 1. lednu 2007 (17.01.2007)

( Celá informace | Autor: administrator | Počet komentářů: -116 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému. Created by Petroff © 2005.